I. Általános rendelkezések 

 1. Jelen általános utazási szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) egyrészt az EXPLORERS FELFEDEZŐK Kft. (a továbbiakban: Utazásszervező), másrészről az utas (a továbbiakban: Utas, vagy Utasok) (Utas/Utasok és az Utazásszervező a továbbiakban együttesen: Fél vagy Felek) között jött létre az alul jegyezett napon és helyen.
 2. Az Utazásszervező által szervezett utazásokra az ÁSZF, az egyedi utazási szerződés (a továbbiakban: Egyedi Utazási Szerződés), az Utazási Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező utas tájékoztató (a továbbiakban: Utas Tájékoztató), továbbá a Magyarország Polgári Törvénykönyvének, valamint az utazási szerződésekről szóló 281/2008. (XI. 28.) Kormány rendelet rendelkezései az irányadóak.
 3. Az ÁSZF, az Egyedi Utazási Szerződés és az Utas Tájékoztató együttesen képezik az utazási szerződés tartalmát, feltételeit, rendelkezéseit.
 4. Mindazok a prospektusok, leírások, ismertetők, amelyeket nem az Utazásszervező ad ki, bocsát az Utas rendelkezésére nem képezik az utazási szerződés részét és azok az Utazásszervezőre nézve kötelezettséget nem keletkeztetnek, azok teljesítéséért az Utazásszervező nem köteles.
 5. Utazásszervező adatai:

Cégnév: EXPLORERS FELFEDEZŐK Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: EXPLORERS FELFEDEZŐK Kft.

Székely: 2092 Budakeszi, Makkosi út 100.

Cégjegyzékszáma: 13-09-137882

Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 12783379-1-13

Bankszámlaszáma: Budapest Bank: 10102086-56962800-01000009

Telefonszáma: +36 20 365 0868

E-mail címe: info@felfedezok.hu

Honlapja: www.felfedezok.hu

II. Az utazási szerződés létrejötte

 1. Az Utazásszervező honlapján (a továbbiakban: Honlap) kitöltött jelentkezési lappal (a továbbiakban: Jelentkezési lap) történő jelentkezés esetén a Felek között az utazási szerződés az alábbi feltételek együttes teljesülésével jön létre:
 2. a) a Jelentkezési lap Honlapon történő kitöltése és elküldése az Utazásszervező részére;
 3. b) a jelentkezés Utazásszervező által e-mailben történő visszaigazolása és nyilvántartásba vétele;
 4. c) a részvételi Utas általi megfizetése, illetve Utazásszervező bankszámláján történő jóváírása.
 5. A Jelentkezési lapon az Utas által feltűntetett adatok valóságáért, helytállóságáért minden felelősség az Utast terheli.
 6. Utazásközvetítőn keresztül történő szerződéskötés esetén az utazási szerződés létrejöttének további feltétele az Utazásszervező visszaigazolása az utazásközvetítő részére.
 7. Utazásszervező a visszaigazolást követő 72 óráig vállal kötelezettséget a foglalás . Amennyiben ezen időtartam alatt az Utas a részvételi díjelőleg (III.4. pont esetében a teljes részvételi díj) fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Utazásszervező jogosult a foglalás megszűntetésére Utas egyidejű értesítése mellett.
 8. Az utazási szerződés megkötése, módosítása során az Utas jogosult meghatalmazottja révén eljárni. Meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és az Egyedi Utazási Szerződéshez csatolni. Ilyen meghatalmazás esetén az utazási szerződésből fakadó valamennyi jog és kötelezettség címzettjévé a meghatalmazó (Utas) válik. Amennyiben az Utas nevében eljáró személy meghatalmazást nem csatol, vagy kiderül, hogy a csatolt meghatalmazás hamis, hamisított, az esetleges jogosulatlan megbízási ügyviteléből eredő, az Utazásszervező oldalán felmerült költségekért, kárért az eljáró személy teljes felelősséggel tartozik.
 9. Az utazási szerződést és annak esetleges módosításait írásba kell foglalni és papíron vagy – ha a szerződést elektronikus dokumentumba foglalták – más tartós adathordozón az Utas rendelkezésére kell bocsátani. Felek tartós adathordozónak tekintik a pdf formátumú elektronikus fájl, valamint a Honlapon megjelenő tartalmat is.
 10. Az Egyedi Utazási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Honlapon az adott utazással, úttal kapcsolatban közzétett utazási információk (Utas Tájékoztató). Az Utas Tájékoztató tartalmazza az úticélt, az útvonalat és a jelentősebb tartózkodási helyeket, út időtartamát, az Utazásszervező által nyújtott szolgáltatások pontos megnevezését, leírását, minőségét, azok díját, a részvételi díjon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket, a pontos programot, a szállások és utazási eszközök jellemzőit, az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást, a legalacsonyabb létszámot, amely az utazás elindításának feltétele, az utazással érintett országok útiokmány- és vízumelőírásait, ideértve a beutazásra előírt egyéb különleges előírásokat, valamint az utazással összefüggő egészségügyi előírásokat.

Az Utas Tájékoztatót írásba kell foglalni és papíron vagy – ha a szerződést elektronikus dokumentumba foglalták – más tartós adathordozón az Utas rendelkezésére kell bocsátani. Felek tartós adathordozónak tekintik a pdf formátumú elektronikus fájl, valamint a Honlapon megjelenő tartalmat is.

 1. Az Utazásszervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az Utas Tájékoztatóban foglaltaktól – kivételesen indokolt esetben – eltérhet, feltéve, hogy az ilyen változásokat az Utassal az utazási szerződés megkötése előtt írásban közölte és a változásokról való tájékoztatást megtörténtét az Egyedi Utazási Szerződés tartalmazza.
 2. Az Utazásszervező fenntartja magának a jogot arra, hogy – kivételesen indokolt esetben – az Utas Tájékoztatóban megjelölt programok sorrendjét felcserélje, a szálláshelyeket módosítsa, azonos jellegűre és értékűre cserélje, illetve a szobabeosztást, valamint a szállítóeszközökön az ülésrendet megváltoztassa.
 3. Az Utas jogosult az utazási szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Az engedményezésről az Utas

haladéktalanul köteles az Utazásszervezőt tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel. Az engedményezés költsége 5.000,-Ft, azaz Ötezer forint.

III. A részvételi díj és megfizetése

 1. A részvételi díj magában foglalja az Utas Tájékoztatóban megjelölt szolgáltatások díját, az Utazásszervező szervezési díját valamint az általános forgalmi adó összegét. Utazásszervező tájékoztatja Utast, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján a részvételi 27%-os árrés ÁFA kerül felszámolásra, amennyiben Utas a részvételi díjról a számlát nem saját nevére kéri kiállítani.
 2. Utas az utazási szerződés megkötésekor maximum a részvételi díj 10%-ának megfelelő összegű foglalót, valamint legfeljebb 30 %-ának megfelelő előleget köteles fizetni, amelynek pontos mértékét/összegét az Utas Tájékoztató/Egyedi Utazási Szerződés tartalmazza. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, amennyiben a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az Utazásszervezőre.
 3. Utas a részvételi díjból fennmaradó összeget az utazás kezdő időpontját megelőző 30. napig köteles megfizetni Utazásszervező részére. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, amennyiben a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.
 4. Az utazás kezdő időpontját megelőző 30 napon belül történő jelentkezés esetén az Utas a teljes részvételi díjat köteles a jelentkezéssel egyidejűleg megfizetni az Utazásszervező részére.
 5. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 6. Utazásszervező – legfeljebb az utazás kezdő időpontját megelőző huszadik napig – kizárólag az alábbi költségek emelkedése esetében jogosult az Utas által az utazási szerződés alapján fizetendő díjat megemelni:
 7. a) a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket),
 8. b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy
 9. c) deviza – az Utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának változása miatt.

A díjemelés számításának módja a megjelölt költségek emelkedése okán az Utazásszervezőre háruló többletfizetési kötelezettségnek az egy fő utasra eső hányada. A díjemelés indokát az Utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell.

 1. Utazásszervező fenntartja magának a jogot arra, hogy esetenként, üzletpolitikai szempontból kedvezményes (a Tájékoztatóban megjelölt részvételi díjnál alacsonyabb összegű, vagy ugyanazon részvételi díjért emelt szintű, illetve

többletszolgáltatásokat is magába foglaló) akciókat hirdessen meg. Ebben az esetben az Utas és az Utazásszervező között korábban létrejött utazási szerződés feltételei nem módosulnak.

IV. Elállás az utazási szerződéstől

 1. Az Utas az utazási szerződéstől írásban tett az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat.
 2. Amennyiben az Utazásszervező az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a 8 %-ot meghaladja, köteles erről az Utast haladéktalanul tájékoztatni.

2.1. Ebben az esetben az Utas választása szerint

 1. a) elállhat az utazási szerződéstől, vagy
 2. b) ha elfogadja a változtatásokat a részvételi díj e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a Felek módosítják az utazási szerződést.

2.2. Az Utas köteles a döntéséről haladéktalanul tájékoztatni az Utazásszervezőt.

2.3. Ha az Utas a 2. pontban meghatározott okból eláll az utazási szerződéstől, megilletik a 4.1 pontban illetve a 4.3 pontban meghatározott jogok.

 1. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az Utazásszervező köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazásszervező köteles a részvételi díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni.

3.1. Ebben az esetben, ha az Utas elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, úgy a Felek módosítják az utazási szerződést, ennek hiányában az Utas a nyilvánosságra hozatal dátumától számított 3 napon belül elállhat az utazási szerződéstől. Az Utas elállása esetén az Utazásszervező köteles a teljes befizetett részvételi díjat azonnal visszafizetni.

3.2 Az Utas nem jogosult a szerződéstől elállni, Utazásszervező pedig nem köteles helyettesítő szolgáltatást felajánlani, amennyiben az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal már az utazási szerződés megkötésének időpontjában az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásban szerepelt.

 1. Az Utazásszervező legkésőbb az utazás kezdő megelőző huszadik napig írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől.

4.1. Ha az Utazásszervező nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől,

 1. a) az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Utazásszervezőnek lehetősége van, vagy
 2. b) ha az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazásszervező a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.

4.2. Ha a 4.1 pont a) pontja szerinti helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni.

4.3. Ha az Utazásszervező nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, úgy a 4.1 és 4.2. pontokban foglaltakon túlmenően köteles az Utasnak az elállás következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárt is) megtéríteni, kivéve, ha

 1. a) az Utazásszervező elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), vagy
 2. b) a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az Utazásszervező elállásáról az Utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatta.
 3. Amennyiben az Utas a III.3. pontban megjelölt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy Utazásszervező jogosult elállni utazási szerződéstől a 8.2. pontban foglalt jogkövetkezmény alkalmazása mellett.
 4. Utazásszervező jogosult elállni az utazási szerződéstől, ha az utazási szerződés megkötésekor előre nem látható külső körülmény a célországban bekövetkezett – az életet és egészséget, illetve a vagyoni biztonságot veszélyeztető – politikai esemény vagy természeti csapás veszélyezteti, vagy az utazás sikeres lebonyolítását akadályozza.
 1. Az Utazásszervező jogosult a 8.2. pontban foglalt jogkövetkezmény alkalmazása mellett felmondani az utazási szerződést, amennyiben az Utas szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti, vagy sérti az utastársai nyugalmát, érdekeit, testi épségét, illetve az utazási program lebonyolítását, vagy olyan magatartást tanúsít, ami a vele való együtt utazást jelentős mértékben megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi és ezen magatartásával az Utazásszervező képviselőjének figyelmeztetése ellenére sem hagy fel. Utas köteles Utazásszervezőnek a felmondás következtében okozott kárát megtéríteni.
 2. Amennyiben az Utas (a 2. vagy 3. pontban foglalt eseteket ) eláll az utazási szerződéstől, úgy köteles az Utazásszervezőnek bánatpénzt fizetni azzal, hogy Utazásszervező köteles az Utas által már megfizetett részvételi díjnak a

bánatpénzt meghaladó összegét visszafizetni az Utas részére.

8.1. Az utazás kezdő időpontját megelőző 60. napnál korábbi elállás esetén bánatpénz nem követelhető.

8.2. Az utazás kezdő időpontját megelőző 60. napon belüli elállás esetén a bánatpénz mértéke a következőképpen alakul:

a) 59. és 36. nap, illetve szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetén 59. és 45. nap közötti elállás esetén a részvételi díj 10%-a;

b) 35. és 21. nap, illetve szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetén 44. és 31. nap közötti elállás esetén a részvételi díj 40%-a;

c) 20. és 11. nap, illetve szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetén 30. és 20. nap közötti elállás esetén a részvételi díj 70%-a;

 1. d) 10. napon, illetve szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetén 20 napon belüli elállás esetén, vagy amennyiben az Utas nem vesz részt az utazáson, úgy a részvételi díj 100%a.
 1. Az Utazásszervező által közvetített, a részvételi díjban benne nem foglalt szolgáltatások lemondása esetére a szolgáltatást nyújtó által alkalmazott lemondási feltételek vonatkoznak.

V. Hibás teljesítés és kártérítési felelősség

 1. Az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az Utazásszervező felel. Ha az Utazásszervező a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani.
 2. Az Utazásszervező nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.
 3. Ha az utazás megkezdését követően az Utazásszervező az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Utasra nem hárítható át. Ha az Utazásszervező ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az Utas azt indokoltan nem fogadja el, az Utazásszervező – amennyiben az Utas erre igényt tart – köteles gondoskodni az Utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az Utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.
 4. Az Utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel (túravezető, idegenvezető), vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből

eredő kárért az Utas felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az Utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában – ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az Utas az Utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte.

Utazásszervező ügyeleti telefonszáma: +36 20 365 0868

 1. Az Utazásszervező felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen
 2. a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza,
 3. b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az Utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
 4. c) vis maior esetén.

A b) és c) pontja esetében az Utazásszervező köteles segítséget nyújtani az Utasnak, ha nehézségei támadnak.

 1. Az Utas a hibás teljesítésből eredő igényét az utazás befejezését követő 5 napon belül köteles írásban bejelenteni az Utazásszervező részére. A bejelentéshez csatolni kell a jegyzőkönyv másolatát is. Ezen határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Az Utazásszervező a bejelentés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles a bejelentésben előadottak kapcsolatos álláspontjáról az Utast értesíteni.
 2. Az Utazásszervező az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza.
 3. Ha az Utas az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési igényét az utazásközvetítőnél is bejelentheti.
 4. Az Utazásszervező a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Az Utazásszervező tájékoztatja az Utast, hogy a közreműködő korlátozza a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreáli Egyezmény; az 1936. évi XXVIII. törvénnyel kihirdetett Varsói Egyezmény; az 1986. évi 2. törvényerejű rendelettel kihirdetett Berni Egyezmény, a légifuvarozók balesetek esetén fennálló felelősségéről szóló 889/2002 EK Rendelettel módosított 2027/97 EK Rendelet; a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004. EK rendelet, a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Kormányrendelet.
 1. Az Utazásszervező tájékoztatja az Utast, hogy a légi személyszállítás szabályairól rendelkező 25/1999. (II.12.) Kormány rendelet alapján a légi személyszállításra vonatkozó szerződés az Utas és a légitársaság között jön létre akkor is, ha a repülőjegy foglalása, megvásárlása az Utazásszervező közreműködésével történik.
 2. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül felelős.
 3. Az utazás során az Utas poggyászának őrzéséről és felügyeletéről az Utas maga köteles gondoskodni, kivéve, amennyiben továbbszállítás vagy megőrzés érdekében az Utazásszervező, vagy annak közreműködője azt átvette.

VI. Biztosítás

 1. Az Utas köteles az utazás időtartama alatt érvényes baleset, betegség- és poggyászbiztosítással (a továbbiakban: Biztosítás) . Az Utazásszervező felhívja az Utas figyelmét, hogy Biztosítás hiányában az Utas ért és okozott károk teljes egészében az Utast terhelik.
 2. Az Utazásszervező tájékoztatja az Utast, hogy a részvételi díj nem foglalja magában a Biztosítás díját.
 3. Az Utazásszervező külön biztosítási díj ellenében, a biztosítók által meghatározott feltételek szerint vállalja Biztosítás közvetítését az Utas felé. Az Utazásszervező által közvetített biztosítási módozatok tájékoztatója a Honlapon érhetők el.
 4. Amennyiben az Utas az Utazásszervező közreműködésével köt Biztosítást és/vagy útlemondás esetére vonatkozó biztosítást, valamint ha az Utazásszervező az Utas javára szóló – az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Kormány rendelet 8. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti – biztosítást kötött, az Utazásszervező köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az Utasnak átadni.

VII. Vegyes rendelkezések

 1. 14 év alatti kiskorú az utazáson csak nagykorú, felnőtt kísérő részvételével vehet részt. Amennyiben a felnőtt kísérő nem a kiskorú gondviselője, úgy a kiskorú utazáson való részvételének feltétele gondviselője teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, magyar és meglátogatni szándékozott – illetve a tranzit – ország nyelvén készült, vagy fordítással ellátott, illetve, amennyiben nyilatkozat lefordítása a meglátogatni szándékozott ország nyelvén nehézségekbe ütközik, úgy angol nyelvű hozzájáruló nyilatkozatának megléte. 14-18 év közötti kiskorúnak az utazáson való részvételéhez gondviselője teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata szükséges.
 1. Az ÁSZF aláírásával az Utas hozzájárul ahhoz, hogy az utazási szerződés teljesítése kapcsán az Utazásszervezőnek átadott személyes adatait az Utazásszervező tárolja, kezelje. Utazásszervező a tudomására jutott személyes adatok kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény megfelelően köteles eljárni.
 2. Az Utas köteles gondoskodni az érvényes utazási okmányok, valamint a vízumok beszerzéséről, magánál tartásáról, valamint a vonatkozó be és kiutazási, valamint vám szabályok betartásáról.
 3. Az Utas tudomással bír arról, hogy az utazás során az Utazásszervező fénykép és mozgókép felvételeket készíthet. Utas a fénykép és mozgókép felvételek készítéséhez az utazási szerződés aláírásával hozzájárul. Az Utas az utazási szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Utazásszervező által készített, az Utast esetlegesen ábrázoló fényképeket és mozgókép felvételeket a Honlapon, Facebook, Instagram és egyéb, közösségi médiában meglévő felületén közzétegye, valamint üzleti tevékenysége keretében, egyéb promóciós célokra használja. Jelen hozzájárulás nem vonatkozik a szeméremsértő, valamint az emberi méltóságot sértő felvételek közzétételére.
 4. Az Utas az utazási szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Utazásszervező részére utazási ajánlatokat, valamint egyéb promóciós ajánlatokat küldjön az Egyedi Utazási Szerződésben megadott elérhetőségekre, postai illetve elektronikus úton, vagy sms-ben.
 5. Felek az utazási szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve, a másik Fél érdekeit szem előtt tartva

kötelesek eljárni.

 1. Felek az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatos jognyilatkozataikat, tájékoztatásaikat írásban kötelesek megtenni a másik Félnek, Utas esetében az Egyedi Utazási Szerződésben feltűntetett lakcímére, Utazásszervező esetében a székhelyére küldendő postai küldemény, vagy személyes átvétel, vagy a Feleknek az Egyedi Utazási Szerződésben meghatározott e-mail címére történő kézbesítés útján. Postai feladás esetén a küldeményt az elküldéstől számított 7. munkanapon akkor is címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, ha a levél „címzett ismeretlen”, „elköltözött utánküldést nem kért”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, a „átvétel megtagadva”, „cég megszűnt”, „nem kereste”, „levélszekrény hiánya”, vagy egyéb, a kézbesítésnek a másik félnek felróható okból történő meghiúsulását igazoló jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz. Emailen megküldött értesítés az elküldést követő napon minősül a címzett részére kézbesítettnek.
 1. Felek az utazási szerződésből, vagy annak teljesítéséből fakadó esetleges jogvitáikat elsősorban egyeztetéssel kötelesek rendezni. Ennek eredménytelensége esetén az Utas jogosult a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. Amennyiben a békés vitarendezés nem vezet eredményre, úgy Felek az adott jogvitára előírt hatásköri rendelkezésektől függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság és/vagy a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.